تور ازمیر پاییز ۶ شب 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/07/05 ساعت حرکت: 23:00 قشم ایر
 • IKA
 • ADB
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/08/05 ساعت حرکت: 02:00 قشم ایر
 • ADB
 • IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,380,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,870,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,870,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,370,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,820,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,370,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,820,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,060,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,760,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,070,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,510,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,010,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,410,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,410,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,670,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,780,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,230,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,570,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  72,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری