تور کیش 2 شب بهمن 1401

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1401/11/03 ساعت حرکت: 16:00 آتا
 • THR
 • KIH
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1401/11/05 ساعت حرکت: 21:10 آتا
 • KIH
 • THR
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

 • 2 تخته (هرنفر)
  2,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  3,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  2,420,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,850,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  2,730,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  3,540,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  2,560,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,780,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,115,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  4,030,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  3,015,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  4,140,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  3,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  4,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  3,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,200,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  4,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  3,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,100,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  4,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  3,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,850,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  4,420,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  3,260,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  4,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  3,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,545,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  4,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  3,445,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,575,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  4,845,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  3,475,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,765,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,230,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  3,665,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,300,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  3,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,025,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  3,925,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,135,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,300,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,300,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,485,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,675,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,385,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,350,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,350,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,595,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,495,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,350,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,875,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,775,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,350,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,915,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,815,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,350,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,235,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,110,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,350,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,570,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,470,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,350,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,770,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,670,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,350,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,350,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  2,945,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,950,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  4,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,300,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,138,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,395,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,195,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,200,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری