تور بدروم تیرماه 6 شب 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/04 ساعت حرکت: 01:00 ایران ایرتور
 • IKA
 • BJV
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/10 ساعت حرکت: 05:00 ایران ایرتور
 • BJV
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,780,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,820,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,170,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,230,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  65,230,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,230,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,230,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  65,030,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,230,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  78,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  84,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  105,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز : SeaView
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  85,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,060,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  97,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,870,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  124,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  78,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  135,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  80,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  109,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  88,140,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  155,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  54,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  90,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  165,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,050,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  93,770,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  166,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  98,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  175,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز : GardenView
 • 2 تخته (هرنفر)
  120,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  189,810,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  147,640,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  210,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,440,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری