تور ایروان 3شب تابستان 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/22 ساعت حرکت: 14:00 قشم ایر
 • IKA
 • EVN
مدت سفر : 01:15 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/25 ساعت حرکت: 17:00 قشم ایر
 • EVN
 • IKA
مدت سفر : 01:15 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,870,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,960,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,010,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,520,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,010,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,410,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,520,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,310,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,710,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,610,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,260,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,610,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,310,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,030,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,310,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,960,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,030,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,310,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,310,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,770,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,310,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری