تور ایروان 3شب تابستان 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/01 ساعت حرکت: 14:00 قشم ایر
 • IKA
 • EVN
مدت سفر : 01:15 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/04 ساعت حرکت: 17:00 قشم ایر
 • EVN
 • IKA
مدت سفر : 01:15 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,270,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,410,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,410,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,810,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,110,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,740,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,010,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,010,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,220,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,710,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,010,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,060,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,710,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,730,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,710,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,170,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,710,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری