تور آنتالیا 6شب بهار 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/04/23 ساعت حرکت: 00:30 معراج
 • IKA
 • DLM
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/04/23 ساعت حرکت: 00:00 .
 • AYT
 • AYT
مدت سفر : 00:00
تاریخ حرکت : 1403/04/29 ساعت حرکت: 00:00 .
 • AYT
 • AYT
مدت سفر : 00:00
تاریخ حرکت : 1403/04/29 ساعت حرکت: 04:00 معراج
 • AYT
 • IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,270,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,510,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,740,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,420,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,820,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,510,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  83,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,910,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,310,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  73,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  82,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,840,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,760,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  91,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  100,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  87,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,570,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  105,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,050,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  107,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  108,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,770,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  108,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  120,460,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,670,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  80,670,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  114,030,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  48,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  90,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  166,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  53,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  91,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  130,510,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  53,730,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری