تور ایروان 4شب تابستان 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/04/28 ساعت حرکت: 14:00 قشم ایر
 • IKA
 • EVN
مدت سفر : 01:15 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/01 ساعت حرکت: 17:00 قشم ایر
 • EVN
 • IKA
مدت سفر : 01:15 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,470,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,470,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,740,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,140,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,720,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,620,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,670,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,740,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,670,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,910,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,910,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,540,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,970,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری