تفلیس+باتومی 6شب تابستان 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/31 ساعت حرکت: 02:20 وارش
 • TBS
 • IKA
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/06/06 ساعت حرکت: 12:15 آسمان
 • IKA
 • TBS
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,070,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,050,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,040,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,730,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,440,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,230,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,040,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,730,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,030,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,170,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  80,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  85,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,550,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری