تفلیس+باتومی (7شب) تابستان 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/11 ساعت حرکت: 12:15 جورجین وینگز
 • IKA
 • TBS
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/18 ساعت حرکت: 02:20 جورجین وینگز
 • TBS
 • IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,380,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,070,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,670,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,570,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,230,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,230,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,230,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,230,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  83,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  95,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری