تور دبی 5 شب تابستان1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/02 ساعت حرکت: 07:15 قشم ایر
 • IKA
 • DXB
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/07 ساعت حرکت: 11:00 قشم ایر
 • DXB
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,070,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,070,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,470,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,710,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,470,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,470,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,470,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,470,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,540,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,170,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,170,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,770,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,610,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,270,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,610,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری