تور آنتالیا ویژه تابستان 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/04/28 ساعت حرکت: 02:10 ساوث ویند
 • IKA
 • ADA
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/04/28 ساعت حرکت: 00:00 ساوث ویند
 • ADA
 • AYT
مدت سفر : 01:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/03 ساعت حرکت: 00:00 ساوث ویند
 • AYT
 • ADA
مدت سفر : 01:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/03 ساعت حرکت: 00:00 ساوث ویند
 • ADA
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
محله : Antalya
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  72,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  73,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  80,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  89,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  78,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  101,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  102,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  81,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  106,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  113,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  99,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  128,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  76,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  112,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  78,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  139,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  91,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  166,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  107,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  151,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  59,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  113,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  161,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  53,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  116,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  175,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  54,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  117,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  166,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  63,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  148,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  241,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  68,009,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  186,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  287,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  82,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری