تور ایروان 7 شب تابستان 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/06 ساعت حرکت: 10:10 آسمان
 • IKA
 • EVN
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/13 ساعت حرکت: 13:15 آسمان
 • EVN
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,780,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,060,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,420,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,060,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,050,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,510,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,510,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,870,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,510,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,110,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,420,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,610,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,070,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,070,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,420,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,570,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,030,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,270,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,510,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,010,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  75,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,440,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,860,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  79,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری