تور آلانیا 7 شب تابستان 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/04 ساعت حرکت: 13:00 تابان
 • IKA
 • GZP
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/11 ساعت حرکت: 16:30 تابان
 • GZP
 • IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,260,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,040,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  89,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  93,170,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  96,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,710,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  96,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,710,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,280,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  102,460,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  104,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  107,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,570,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  108,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  77,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  123,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  79,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  126,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,870,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  81,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  129,110,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  85,370,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  136,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,410,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  95,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  155,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  43,560,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  96,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  156,970,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری