تور باتومی 4 شب تابستان1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/05 ساعت حرکت: 13:50 وارش
 • IKA
 • BUS
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/09 ساعت حرکت: 17:30 وارش
 • BUS
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,230,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,030,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,230,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,030,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,730,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,730,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,730,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,730,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  73,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری