تور آنتالیا ویژه بهار 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/04/27 ساعت حرکت: 02:15 تیلویند
 • IKA
 • ADA
مدت سفر : 02:20 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/02 ساعت حرکت: 20:45 تیلویند
 • ADA
 • IKA
مدت سفر : 02:20 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
محله : Antalya
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  80,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  97,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  82,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  82,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  83,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  104,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  104,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  107,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  92,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  117,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  115,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  103,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  119,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  123,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  106,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  131,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  102,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
محله : Lara
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  108,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  74,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  132,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  80,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  145,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  81,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  114,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  83,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  123,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  83,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  117,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  83,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  131,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  84,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  125,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  84,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  155,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  87,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  144,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  87,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  124,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :