تور کرابی+پوکت 9 شب بهار 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/04/30 ساعت حرکت: 15:25 فلای دبی
 • IKA
 • DXB
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/04/30 ساعت حرکت: 01:40 فلای دبی
 • DXB
 • KBV
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/08 ساعت حرکت: 23:00 فلای دبی
 • KBV
 • DXB
مدت سفر : 04:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/08 ساعت حرکت: 07:10 فلای دبی
 • DXB
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  54,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  61,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  54,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  65,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  55,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  66,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  55,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  72,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  66,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  56,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  74,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  67,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  56,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  66,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  56,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  77,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  69,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  57,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  83,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  71,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  58,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  84,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  69,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  58,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  88,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  70,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  71,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  91,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  71,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  75,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  99,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  75,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  61,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  79,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  107,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  79,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  63,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  90,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  128,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  90,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  67,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری