تور استانبول6 شب تابستان ۱۴۰۳

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/04 ساعت حرکت: 03:00 آتا
 • IKA
 • IST
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/10 ساعت حرکت: 11:30 آتا
 • IST
 • IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,770,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,440,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,970,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,670,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,610,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,830,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,820,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,370,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,730,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,170,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,810,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,870,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,860,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,770,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,610,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,370,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,210,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,610,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,610,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,730,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری