تور آنتالیا(پرواز مستقیم) تابستان 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/05 ساعت حرکت: 04:00 پگاسوس
 • IKA
 • ADA
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/11 ساعت حرکت: 00:00 پگاسوس
 • ADA
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
محله : Antalya
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  72,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  79,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  83,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  85,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  90,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  91,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  85,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  96,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  96,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  120,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  103,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  112,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  76,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  113,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  79,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  118,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  47,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  81,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  122,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  49,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  86,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  144,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  51,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  87,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  160,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  51,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
محله : LARA
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  88,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  132,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  52,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  93,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  132,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  56,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  94,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  141,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  56,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  98,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  181,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  57,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :