تور باتومی 4 شب تابستان1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/02 ساعت حرکت: 13:50 وارش
 • IKA
 • BUS
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/06 ساعت حرکت: 17:30 وارش
 • BUS
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,230,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,230,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,280,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,280,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,230,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,130,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,730,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,730,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,730,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,730,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,230,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  74,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری