تور کوش آداسی + ازمیر تابستان 6 شب 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/03 ساعت حرکت: 23:00 قشم ایر
 • IKA
 • ADB
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/09 ساعت حرکت: 02:00 قشم ایر
 • ADB
 • IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,760,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,160,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,640,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,640,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,760,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,760,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  75,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,640,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  72,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  80,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,640,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  74,760,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  84,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,640,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  85,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,080,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  86,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  78,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,760,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  87,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,840,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  89,760,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  90,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,560,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  97,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  96,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  90,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  97,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,840,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری