تور دبی 6 شب ویژه بهار 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/02 ساعت حرکت: 01:40 ایرعربیا
 • IKA
 • DXB
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/06 ساعت حرکت: 15:00 ایرعربیا
 • DXB
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,550,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  75,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  78,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  43,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری