تور دبی 5 شب ویژه تابستان 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/04/27 ساعت حرکت: 01:40 ایرعربیا
 • IKA
 • DXB
مدت سفر : 00:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/01 ساعت حرکت: 15:00 ایرعربیا
 • DXB
 • IKA
مدت سفر : 00:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری