تور باتومی 3 شب تابستان 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/06 ساعت حرکت: 14:00 وارش
 • IKA
 • BUS
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/09 ساعت حرکت: 17:20 وارش
 • BUS
 • IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,730,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,730,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,140,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,140,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,730,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,230,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,230,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری