تور کرابی+سامویی (9شب) تابستان 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/13 ساعت حرکت: 15:20 فلای دبی
 • IKA
 • DXB
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/13 ساعت حرکت: 01:35 فلای دبی
 • DXB
 • KBV
مدت سفر : 06:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/13 ساعت حرکت: 00:00 .
مدت سفر : 02:00 .
تاریخ حرکت : 1403/05/22 ساعت حرکت: 00:00 .
مدت سفر : 02:00 .
تاریخ حرکت : 1403/05/22 ساعت حرکت: 23:40 فلای دبی
 • KBV
 • DXB
مدت سفر : 06:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/22 ساعت حرکت: 07:00 فلای دبی
 • DXB
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  71,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  81,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  65,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  84,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  75,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  66,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  75,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  89,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  79,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  67,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  76,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  91,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  67,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  78,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  94,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  81,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  68,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  80,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  98,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  83,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  69,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
محله : krabi
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  80,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  98,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  82,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  69,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  80,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  98,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  82,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  69,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  83,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  105,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  87,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  70,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  89,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  117,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  90,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  73,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  94,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  127,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  94,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  75,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  97,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  132,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  97,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  76,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  99,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  137,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  99,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  77,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  106,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  150,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  106,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  79,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  107,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  152,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  107,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  80,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری