تور آنتالیا 6شب بهار 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/04 ساعت حرکت: 00:30 معراج
 • IKA
 • DLM
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/04 ساعت حرکت: 00:00 .
 • AYT
 • AYT
مدت سفر : 00:00
تاریخ حرکت : 1403/05/10 ساعت حرکت: 00:00 .
 • AYT
 • AYT
مدت سفر : 00:00
تاریخ حرکت : 1403/05/10 ساعت حرکت: 04:00 معراج
 • AYT
 • IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,470,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,310,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,670,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,270,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,540,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,410,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,670,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,410,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,310,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  72,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,310,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  73,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  86,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,230,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,270,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  93,070,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,570,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  81,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,840,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  96,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,370,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  86,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,760,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  90,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,030,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  102,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,780,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  111,420,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,660,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  114,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,470,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  74,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  135,540,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  79,670,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  113,030,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  47,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  90,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  129,510,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  52,730,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  94,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  175,740,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  54,740,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری