تور تفلیس 4شب تابستان 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/03 ساعت حرکت: 13:25 آسمان
 • IKA
 • TBS
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/07 ساعت حرکت: 16:05 آسمان
 • TBS
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,210,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,470,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,810,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,380,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,230,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,230,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,230,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,830,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,280,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,280,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,280,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,280,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,830,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,830,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,230,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,230,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,230,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,730,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری