تور تفلیس 3 شب بهار 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/02/30 ساعت حرکت: 10:05 آسمان
 • IKA
 • TBS
مدت سفر : 01:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/02 ساعت حرکت: 11:05 آسمان
 • TBS
 • IKA
مدت سفر : 01:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,170,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,060,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,170,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,170,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,420,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,740,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,660,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,260,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,660,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,220,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,220,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,660,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,140,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,580,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,060,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,540,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,260,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,260,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری