تور پوکت+ بانکوک 8 شب 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/17 ساعت حرکت: 11:15 سلام ایر
 • IKA
 • BKK
مدت سفر : 07:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/25 ساعت حرکت: 11:10 سلام ایر
 • BKK
 • IKA
مدت سفر : 07:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  50,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  54,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  50,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  59,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  51,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  51,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  72,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  59,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  52,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  75,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  62,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  53,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  78,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  59,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  51,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  84,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  62,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  56,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  86,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  56,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  90,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  63,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  57,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  92,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  67,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  58,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  71,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  98,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  100,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  67,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  77,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  109,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  62,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری