تور ازمیر بهار (6شب) 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/02/19 ساعت حرکت: 23:00 قشم ایر
 • IKA
 • ADB
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/02/25 ساعت حرکت: 02:00 قشم ایر
 • ADB
 • IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,510,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,830,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,960,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,960,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,730,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,770,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,510,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,670,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,380,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,310,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,570,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,580,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,570,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  75,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,510,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,670,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  77,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,060,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,510,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  88,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری