تور آنتالیا ویژه اردیبهشت 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/03/05 ساعت حرکت: 00:30 ایران ایرتور
 • IKA
 • DNZ
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/05 ساعت حرکت: 00:00 .
 • DNZ
 • AYT
مدت سفر : 00:00 .
تاریخ حرکت : 1403/03/11 ساعت حرکت: 00:00 .
 • AYT
 • DNZ
مدت سفر : 00:00 .
تاریخ حرکت : 1403/03/11 ساعت حرکت: 04:30 ایران ایرتور
 • DNZ
 • IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,670,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,560,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,040,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,760,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,820,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,710,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,860,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,860,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,210,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,370,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,640,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,370,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,070,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,710,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,840,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,370,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,710,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,680,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,010,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,670,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  79,370,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  65,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,540,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,380,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,810,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,060,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  77,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  84,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری