تور پوکت + پاتایا 7 شب (تابستان) 1403

این تور منقضی شده است

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,540,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  47,270,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  47,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,670,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  47,720,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  47,910,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,030,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  47,860,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  48,170,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  48,430,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  65,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  48,940,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  58,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  49,190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  49,380,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  57,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  49,580,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,810,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  57,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  49,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  59,050,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  49,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  72,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  50,090,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,770,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  73,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  57,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  50,220,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  74,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  59,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  50,340,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  50,730,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  77,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  61,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  50,980,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  79,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  60,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  51,240,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  81,760,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  51,690,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  83,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  63,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  51,940,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  85,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  62,440,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  52,260,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  74,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  101,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  69,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  55,210,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  76,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  103,910,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  70,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  55,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  77,410,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  106,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  56,040,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری