تور پوکت + فی فی تابستان 7 شب 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/08 ساعت حرکت: 21:40 ماهان
 • IKA
 • HKT
مدت سفر : 08:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/08 ساعت حرکت: 00:00 .
 • HKT
مدت سفر : 00:00
تاریخ حرکت : 1403/05/15 ساعت حرکت: 00:00 .
 • HKT
مدت سفر : 00:00
تاریخ حرکت : 1403/05/15 ساعت حرکت: 22:30 ماهان
 • HKT
 • IKA
مدت سفر : 08:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,380,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,070,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  51,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,780,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  65,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  52,220,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,040,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  52,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  52,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,960,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  59,540,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  52,970,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  73,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  53,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  74,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  61,830,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  53,760,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,760,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  79,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  62,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  54,660,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,660,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  79,710,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  65,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  56,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  81,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  65,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  56,560,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  86,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  66,570,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  57,470,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  89,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  69,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  56,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  75,040,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  98,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  70,770,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  57,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  76,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  100,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  71,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  58,360,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  80,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  107,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  75,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  61,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  82,140,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  110,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  77,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  61,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  88,860,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  124,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  63,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  91,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  128,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  85,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  64,770,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری