تور پوکت و بانکوک 7 شب تابستان 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/09 ساعت حرکت: 21:45 ماهان
 • IKA
 • BKK
مدت سفر : 07:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/09 ساعت حرکت: 14:00 نوک ایر
 • BKK
 • HKT
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/16 ساعت حرکت: 15:00 نوک ایر
 • HKT
 • BKK
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/16 ساعت حرکت: 21:30 ماهان
 • BKK
 • IKA
مدت سفر : 07:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,420,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,720,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,110,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  52,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,420,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,270,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,460,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,970,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,870,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  65,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  54,470,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  47,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,380,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  56,260,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  47,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  47,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,860,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  57,070,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  48,230,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,760,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  57,640,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  48,260,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  73,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  57,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  48,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  74,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  49,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  79,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  49,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,910,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  79,740,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  59,270,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  50,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,410,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  84,740,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  63,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  50,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  93,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  65,550,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  52,480,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,260,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  98,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  67,720,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  53,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  99,970,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  53,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  74,110,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  102,140,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  71,810,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  53,930,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری