تور مسقط 6 شب نوروزی 1403

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/07 ساعت حرکت: 15:55 قشم ایر
 • IKA
 • MCT
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/13 ساعت حرکت: 18:35 قشم ایر
 • MCT
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,220,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,140,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,770,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,760,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,640,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,010,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,110,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,420,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,570,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,010,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,640,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,040,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,510,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,420,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,870,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,570,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,660,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,730,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,210,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,140,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  61,210,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,070,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,230,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,500,000 تومان
توضیحات :