تور آنتالیا بهار 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/03/04 ساعت حرکت: 04:55 ترکیش
 • IKA
 • ADA
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/04 ساعت حرکت: 00:00 ترکیش
 • ADA
 • AYT
مدت سفر : 00:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/10 ساعت حرکت: 00:00 ترکیش
 • AYT
 • ADA
مدت سفر : 00:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/10 ساعت حرکت: 23:00 ترکیش
 • ADA
 • IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
محله : Antalya
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  79,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  75,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  77,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  79,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  86,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  79,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  83,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  98,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  85,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  98,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  97,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  48,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  97,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  48,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  102,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  48,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  77,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  114,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  50,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  78,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  111,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  51,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  80,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  125,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  52,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  80,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  120,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  52,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  86,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  130,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  54,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  86,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  118,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  55,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  100,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  161,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  61,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  102,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  145,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  66,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  103,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  146,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  66,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  106,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  155,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  64,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  107,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  175,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  65,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  111,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  154,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو