تفلیس+باتومی (7شب) تابستان 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/04/28 ساعت حرکت: 12:15 جورجین وینگز
 • IKA
 • TBS
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/04 ساعت حرکت: 02:20 جورجین وینگز
 • TBS
 • IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,570,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,030,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,170,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,070,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  85,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  47,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  97,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری