تور آنتالیا 6شب بهار 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/03/05 ساعت حرکت: 00:30 معراج
 • IKA
 • DLM
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/05 ساعت حرکت: 00:00 .
 • AYT
 • AYT
مدت سفر : 05:00
تاریخ حرکت : 1403/03/11 ساعت حرکت: 00:00 .
 • AYT
 • AYT
مدت سفر : 05:00
تاریخ حرکت : 1403/03/11 ساعت حرکت: 04:00 معراج
 • AYT
 • IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,970,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,840,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,840,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,460,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,060,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,070,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,620,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,370,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,420,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,260,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,260,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  73,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,820,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,660,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  86,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,260,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,720,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  75,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  83,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  84,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,420,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  88,860,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,720,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,740,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  89,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 0
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  103,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  101,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,080,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری