تور آنتالیا نوروز ۱۴۰۳

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/25 ساعت حرکت: 00:30 معراج
 • IKA
 • DLM
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/12/25 ساعت حرکت: 00:00 .
 • AYT
 • AYT
مدت سفر : 05:00
تاریخ حرکت : 1403/01/02 ساعت حرکت: 00:00 .
 • AYT
 • AYT
مدت سفر : 05:00
تاریخ حرکت : 1403/01/02 ساعت حرکت: 04:00 معراج
 • AYT
 • IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,550,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,060,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,870,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,030,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,870,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,670,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,260,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,870,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,580,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,060,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,670,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,570,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,770,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,960,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,370,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  48,960,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری