تور پاتایا + بانکوک (7شب) بهار 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/09 ساعت حرکت: 21:40 ماهان
 • IKA
 • BKK
مدت سفر : 07:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/16 ساعت حرکت: 09:50 ماهان
 • BKK
 • IKA
مدت سفر : 07:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,720,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,460,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,220,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,030,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,260,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,360,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,670,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,540,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  35,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,760,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,720,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  35,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,620,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  36,060,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  36,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  36,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  36,830,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,660,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  37,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  37,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,370,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  47,520,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  37,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  37,660,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,030,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  47,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,240,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  49,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,860,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,910,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  52,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  40,160,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  85,870,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  41,760,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  93,040,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  42,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  93,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  59,230,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  43,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  101,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  35,170,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری