تور آنتالیا ویژه بهار 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/03/25 ساعت حرکت: 09:00 ساوث ویند
 • IKA
 • ADA
مدت سفر : 02:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/25 ساعت حرکت: 12:00 ساوث ویند
 • ADA
 • AYT
مدت سفر : 01:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/04/01 ساعت حرکت: 23:55 ساوث ویند
 • AYT
 • ADA
مدت سفر : 01:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/04/01 ساعت حرکت: 04:25 ساوث ویند
 • ADA
 • IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 0
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
محله : Antalya
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,025,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,460,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,605,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,910,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,910,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  65,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,310,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  77,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,096,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  65,030,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  72,170,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  77,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,680,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  85,524,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,770,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  109,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  103,910,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  74,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  105,140,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  77,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  109,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,860,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  83,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  119,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  86,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  124,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,105,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  89,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  122,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  47,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  92,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  127,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  49,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  101,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  148,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  52,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  103,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  143,260,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  53,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  104,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  145,740,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  53,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  110,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  153,780,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  55,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  125,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  176,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  61,580,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  132,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  197,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  64,230,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  165,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  265,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  78,110,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  236,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  360,070,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  103,540,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری