تور آلانیا ویژه خرداد 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/03/11 ساعت حرکت: 02:30 فری‌برد
 • IKA
 • GZP
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/17 ساعت حرکت: 20:50 فری‌برد
 • GZP
 • IKA
مدت سفر : 04:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  74,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  78,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  43,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  78,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  43,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  43,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  87,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  98,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  84,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  106,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  47,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  88,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  47,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  77,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  109,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  52,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  117,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  163,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  117,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  174,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری