تور ۷ شب سریلانکا ( کلمبو کندی بنتوتا ) نوروزی ۱۴۰3

این تور منقضی شده است

هتل ها

تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 590 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 900 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,900,000 تومان + 480 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 260 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 620 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 930 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,900,000 تومان + 510 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 270 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 650 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 1,030 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,900,000 تومان + 520 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  31,900,000 تومان + 280 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 690 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 1,080 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,900,000 تومان + 550 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 290 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 730 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 1,130 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,900,000 تومان + 560 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 300 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 760 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 1,170 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,900,000 تومان + 590 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 310 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 780 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 1,200 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,900,000 تومان + 610 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 320 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 840 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 1,340 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,900,000 تومان + 590 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 330 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 860 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 1,360 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,900,000 تومان + 600 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 340 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 950 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 1,460 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,900,000 تومان + 700 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 380 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 1,050 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 1,680 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,900,000 تومان + 690 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 400 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 1,150 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 1,820 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,900,000 تومان + 860 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,900,000 تومان + 440 دلار
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری