تور استانبول 6 شب زمستان 1402

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/10/15 ساعت حرکت: 07:50 ایران ایر
 • IKA
 • IST
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/10/18 ساعت حرکت: 12:15 ایران ایر
 • IST
 • IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,220,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,220,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,770,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,670,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,670,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,970,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,380,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,760,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,910,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,670,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,060,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,420,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,260,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,260,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,370,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,870,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,170,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,170,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,140,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,310,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,310,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,440,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,010,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,010,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,210,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,230,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,540,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,460,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,670,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,760,000 تومان