تور استانبول 7 شب 1402

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/10/15 ساعت حرکت: 08:00 آتا
 • IKA
 • IST
مدت سفر : 01:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/11/15 ساعت حرکت: 19:30 آتا
 • IST
 • IKA
مدت سفر : 01:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,030,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,780,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,210,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,470,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,810,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,510,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,810,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,810,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,730,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,310,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,440,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,670,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,210,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,260,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,470,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,470,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,270,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,860,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  72,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری