تور استانبول 4 شب زمستان 1402

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/21 ساعت حرکت: 19:00 قشم ایر
 • IKA
 • IST
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/12/25 ساعت حرکت: 12:45 قشم ایر
 • IST
 • IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,780,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,780,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,510,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,580,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,580,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,220,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,580,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,220,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,170,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,410,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,410,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,560,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,460,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,540,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,270,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,270,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,580,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,760,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,220,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,560,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری