پاتایا+بانکوک بهار 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/14 ساعت حرکت: 19:25 سلام ایر
 • IKA
 • MCT
مدت سفر : 07:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/14 ساعت حرکت: 01:00 سلام ایر
 • MCT
 • BKK
مدت سفر : 07:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/21 ساعت حرکت: 11:05 سلام ایر
 • BKK
 • MCT
مدت سفر : 07:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/21 ساعت حرکت: 17:00 سلام ایر
 • MCT
 • IKA
مدت سفر : 07:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  36,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  37,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  47,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  47,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  40,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  40,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  72,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  43,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  82,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  83,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  83,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  85,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  53,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  92,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  48,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری