تور کوش آداسی 6 شب تابستان 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/06/04 ساعت حرکت: 22:20 کاسپین
 • IKA
 • ADB
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/07/04 ساعت حرکت: 02:30 کاسپین
 • ADB
 • IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,030,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,040,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,860,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,170,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,170,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,470,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,470,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,470,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,470,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,570,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,010,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,270,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,470,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  75,710,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,310,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,270,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,270,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  72,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  74,170,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  79,670,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,280,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  91,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  86,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,030,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  84,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  78,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  82,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری