تور آنتالیا (دنیزلی) بهار 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/03/04 ساعت حرکت: 23:00 قشم ایر
 • IKA
 • DNZ
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/10 ساعت حرکت: 03:00 قشم ایر
 • DNZ
 • IKA
مدت سفر : 00:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,260,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,310,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,160,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,010,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,510,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,840,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,910,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,840,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,570,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,470,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,440,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,260,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,420,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,710,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,610,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  84,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,570,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  75,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,160,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  85,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,760,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  84,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,060,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  85,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,740,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری