تور کوش آداسی + ازمیر تابستان 6 شب 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/04/27 ساعت حرکت: 23:00 قشم ایر
 • IKA
 • ADB
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/02 ساعت حرکت: 02:00 قشم ایر
 • ADB
 • IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,510,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,670,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,110,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,110,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,610,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,110,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  73,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,960,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  81,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,610,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  75,780,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  83,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,310,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  85,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,680,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  86,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  79,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,870,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  80,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,730,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  98,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  96,260,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,810,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  92,420,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری